Privacy & Voorwaarden

Cookies

 1. Cookies worden in sommige onderdelen van de Website gebruikt om bepaalde informatie te registeren over het gebruik van de Website door de bezoekers/gebruikers en hun voorkeuren en om de Website op basis daarvan te optimaliseren en af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker/gebruiker voor zover dit noodzakelijk is voor de optimale werking van de Website. Sportvergelijker.be zal geen cookies gebruiken om het surfgedrag van de bezoeker/gebruiker op andere websites na te gaan.

 2. Deze cookies zijn kleine tekstbestandjes die een webserver, die door Sportvergelijker.be wordt gebruikt, naar uw browser stuurt wanneer u de Website bezoekt. Afhankelijk van de instellingen van uw browser worden de cookies opgeslagen of geweigerd. Als deze worden opgeslagen, kan de webserver van Sportvergelijker.be uw computer herkennen. Als u later de Website opnieuw bezoekt en bij het oproepen van functies een wachtwoord wordt vereist, kan met een cookie worden vermeden dat u uw gegevens opnieuw moet invoeren. Cookies vormen in principe geen risico voor uw computer, omdat het om tekstbestanden gaat en niet om uitvoerbare programma’s. Als u cookies wenst te blokkeren, is het mogelijk dat u bepaalde applicaties niet kan gebruiken. U kan cookies als volgt blokkeren:

 1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

 2. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

 3. Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

 4. Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren. Toch is het mogelijk, afhankelijk van de persoonlijke configuratie van de gebruikers, dat gebruikers geen cookies willen accepteren. In een dergelijk geval, indien de opslag van cookies geweigerd wordt, is het mogelijk dat u als gebruiker geen toegang heeft tot de Website.

Gebruiksvoorwaarden

 1. Algemeen

  1. Joris Wijgerde, (hierna “Sportvergelijker, “wij”, “ons” genoemd),  is een onderneming met maatschappelijke zetel te 3370 Boutersem, Domstraat 12 en ingeschreven onder het nummer 0548.907.558.

  2. De toegang tot en/of het gebruik van de website (http://sportvergelijker.be) en/of de daarop geplaatste informatie, zoals berichten en/of commentaar, en de via daarmee verleende diensten (“Website”) impliceert dat u zich als bezoeker/gebruiker volledig bewust en geïnformeerd verklaart met alle voorwaarden en beperkingen zoals hierin vermeld en dat u deze integraal en zonder enig voorbehoud aanvaardt, evenals de richtlijnen voor plaatsing van zoekertjes.

  3. Elk van de volgende bepalingen moet afzonderlijk worden geïnterpreteerd en blijft behouden, zelfs wanneer eender welke andere bepaling niet toepasbaar of uitvoerbaar is.

  4. Sportvergelijker behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigingen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de Website en zullen automatisch van kracht worden na verschijning ervan.

  5. Voor bijkomende vragen aangaande deze voorwaarden, gelieve contact op te nemen met Sportvergelijker via de rubriek “Contacteer ons” op de Website of via e-mail: info@sportvergelijker.be.

 1. Gebruik Website

  1. Deze Website is enkel bestemd voor bezoekers/gebruikers vanaf de leeftijd van 13 jaar en kan enkel worden gebruikt/bezocht na aanvaarding van alle voorwaarden en beperkingen hierin vermeld.

  2. De bezoeker/gebruiker van de Website kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn. Als deze een rechtspersoon is, garandeert u zich als natuurlijke persoon voor deze rechtspersoon dat u deze kan vertegenwoordigen en verbinden tot deze voorwaarden en beperkingen en maakt u zich sterk dat de rechtspersoon deze zal naleven.

  3. De bezoeker/gebruiker van de Website zich ervan bewust is en aanvaardt dat Sportvergelijker steeds en zonder enige kennisgeving:

 1. de Website en de inhoud ervan automatisch kan updaten en dat de voorwaarden en beperkingen hierin bepaald automatisch daarop van toepassing zullen zijn;

 2. de door u bezorgde inhoud of informatie, die is gepost, geplaatst of verstuurd via de Website kan wijzigen of verwijderen volgens zijn eigen discretionaire beslissing.

  1. Sportvergelijker kan op ieder ogenblik en zonder enige termijn, een gebruiker/bezoeker de toegang en/of het gebruik van de Website beletten en verbieden, en dus in artikel 4.4 verleende licentie herroepen en intrekken, zonder dat hiertegen enig beroep open staat.

 1. Aansprakelijkheid

  1. De Website en de erin vervatte informatie worden ter beschikking gesteld zoals ze worden aangeleverd. Sportvergelijker noch zijn medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of enige vorm van nadeel voortvloeiend uit of samenhangend met de toegang tot, het gebruik of het bezoek van de Website of haar inhoud, ongeacht de specifieke oorzaak van de schade, zoals maar niet beperkt tot:

 1. de inhoud op de Website, zoals hetgeen door de bezoekers/gebruikers erop is geplaatst. Sportvergelijker geeft bijgevolg geen enkele garantie over en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor o.a. de nauwkeurigheid, kwaliteit, regel-, of rechtmatigheid en veiligheid van geplaatste berichten of commentaar of van hetgeen op de Website wordt aangeboden of getoond of de geschiktheid voor een bepaald doel.

 2. enige handeling of beslissing die bezoekers/gebruikers via de Website of naar aanleiding van het gebruik van de Website wordt verricht;

 3. de ononderbroken of voldoende toegang tot of beveiliging van deze Website;

 4. enige schade die zou ontstaan als gevolg van het gebruik van de Website, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst of verlies van gegevens of schade aan computerapparatuur;

 5. de overdracht van virussen, ondanks eventuele veiligheidsmaatregelen;

 6. schade ontstaan door een geval van overmacht.

  1. Sportvergelijker kan niet garanderen dat de inhoud van de Website, zoals maar niet beperkt tot teksten, tekens, databanken, berichten, gegevens, commentaar, afbeeldingen, benamingen, foto’s en software enz., nauwkeurig, waarheidsgetrouw, legaal, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. Op om het even welk moment kunnen er onnauwkeurigheden, onrechtmatigheden, onregelmatigheden, weglatingen of informatie die niet up-to-date zijn, waarvoor Sportvergelijker, noch zijn medewerkers, aansprakelijk kunnen worden gesteld. De bezoeker/gebruiker erkent uitdrukkelijk dat voor de inhoud van de Website, de aansprakelijkheid uitsluitend rust bij diegene die deze inhoud op de Website heeft geplaatst of deze heeft uitgewisseld.

  2. Websites van derden kunnen verwijzingen of links aanmaken of bevatten naar de Website. De Website kan op haar beurt ook verwijzingen of links bevatten naar externe websites of bronnen die geen eigendom of niet in het beheer zijn van Sportvergelijker. In geen geval staat Sportvergelijker garant of kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de veiligheid of de kwaliteit van deze externe websites en hun bronnen of inhoud.

  3. In ieder geval is de eventuele aansprakelijkheid van Sportvergelijker voor enige schade ten opzichte van de gebruikers van de Website of enige derde beperkt tot 2.500 euro.

  4. Sportvergelijker behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid eender welk gedeelte van de op de Website verstrekte informatie te vervolledigen, te schrappen, te verbeteren of op een andere manier te wijzigen of om iemand de toegang of het gebruik van de Website te beletten, weigeren of verhinderen.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

  1. De Website bevat allerlei informatie zoals, maar niet beperkt tot, teksten, tekens, databanken, berichten, gegevens, commentaar, afbeeldingen, benamingen, foto’s en software die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn.

  2. Elke rechtstreekse of onrechtstreekse inbreuk op deze rechten is strikt verboden. Van de informatie, zoals maar niet beperkt tot, teksten, tekens, databanken, berichten, gegevens, commentaar, afbeeldingen, benamingen, foto’s en software van op de Website mag niets worden gewijzigd, vermenigvuldigd, overgedragen, verdeeld, verspreid of gereproduceerd, als metatag op andere websites worden gebruikt of op enige andere wijze worden overgedragen aan derden of daarop gebruiksrechten worden verleend zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke rechthebbende.

  3. Op geen enkele manier zal de Website enig (intellectueel) eigendomsrecht vanop de Website of de informatie daarop aan de bezoeker/gebruiker ervan overdragen.

  4. Elke bezoeker/gebruiker van de Website verleent, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het posten, plaatsen of versturen van informatie via de Website zoals maar niet beperkt tot, teksten, tekens, databanken, berichten, gegevens, commentaar, afbeeldingen, benamingen, foto’s en software en enige andere data naar de Website op alle intellectuele eigendomsrechten op voormelde informatie onherroepelijk een overdraagbaar, onherroepelijk, niet-exclusief gebruiksrecht aan Sportvergelijker en alle bezoekers/gebruikers van de Website, wereldwijd, kosteloos en voor de volledige duur van de respectievelijke rechten teneinde op of via de Website te worden gebruikt voor het doel van de Website op om het even welke exploitatiewijze (zoals het reproduceren, ontwikkelen, opslaan, weergeven, gebruiken, distribueren, publiceren wijzigen, vervaardigen van afgeleide werken, aanpassen, verwijderen enz.). De bezoeker/gebruiker doet hierbij uitdrukkelijk afstand van het recht om het vaderschap op de voormelde informatie uit te oefenen. De bezoeker/gebruiker geeft hierbij de uitdrukkelijke toestemming aan Sportvergelijker om alle wijzigingen uit te voeren, met inbegrip van vernietigingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het normale gebruik van de hierboven vermelde informatie op of via de Website. De bezoeker/gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van zijn/haar recht om zich tegen dergelijke wijzigingen te verzetten, tenzij hij/zij aantoont dat zij afbreuk doen aan zijn/haar eer of reputatie.

  5. Iedere gebruiker/bezoeker erkent en garandeert dat hij/zij over de nodige rechten beschikt om de hierboven vermelde licentie te verlenen en vrijwaart Sportvergelijker voor alle schade die zou ontstaan wegens een (beweerde) inbreuk op de rechten van derden in dit verband.

  6. Volgens de voorwaarden en beperkingen hierin bepaald en voor zover Sportvergelijker hierover kan beschikken, verleent Sportvergelijker u als gebruiker/bezoeker een niet-overdraagbaar, herroepelijk, niet-exclusief gebruiksrecht op alle intellectuele eigendomsrechten op de Website om deze wereldwijd, kosteloos en voor de volledige duur van de respectievelijke rechten te gebruiken voor het doel van de Website op om het even welke exploitatiewijze.

 1. Interactiviteit

  1. Sportvergelijker is niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties of de berichten die via de Website worden uitgewisseld. Chatten, reageren en berichten insturen, gebeurt steeds op eigen risico en de indiener is zich van de publicatie hiervan bewust.

  2. Volgende daden zijn bij wet verboden en dus uiteraard verboden via de Website:

 1. racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan;

 2. laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van naam of beeltenis, misbruik van vertrouwen;

 3. schending van intellectuele of andere eigendomsrechten. Het is verboden om de openbare orde op de Website te storen. Dit houdt onder meer in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding, hacken of poging tot hacken van de Website;

 4. openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten;

 5. documenteren, aanzetten of promoten van misdrijven;

 6. gebruiken of tonen van illegaal materiaal.

  1. Indien een bezoeker/gebruiker van de Website meent dat bepaalde informatie onrechtmatig of aanstootgevend is, kan die contact opnemen met Sportvergelijker via de rubriek “Over ons” op de Website of via e-mail: info@sportvergelijker.be. In geval van onwettig gedrag van een bezoeker/gebruiker, kan de persoonlijke gegevens van die bezoeker/gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  1. Door u toegang te verschaffen tot de Website, gaat u als bezoeker/gebruiker ermee akkoord dat alle zaken tussen u als bezoeker/gebruiker en Sportvergelijker in verband met deze Website exclusief worden beheerst door het Belgische recht, met uitzondering van het V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

  2. Elk geschil in verband met deze Website behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.